H. Drosos, A. Sapountzis, E. Koudoumas, N. Katsarakis, D. Vernardou
10.1149/2.017208jes

G. Kenanakis, D. Vernardou, N. Katsarakis
https://doi.org/10.1016/j.apcata.2011.09.041

D. Vernardou, H. Drosos, E. Spanakis, E. Koudoumas, N. Katsarakis, M.E. Pemble
https://doi.org/10.1016/j.electacta.2012.01.035